Праця неповнолітніх, що вам відомо про це?

Для підвищення рівня обізнаності дітей та роботодавців щодо додержання законодавства про працю відносно неповнолітніх та недопущення використання найгірших форм дитячої праці пропонуємо ознайомитися із правилами, передбаченими законодавством України.
«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України). Чинне законодавство України встановлює спеціальні умови праці для неповнолітніх громадян. Більшість неповнолітніх, влаштовуючись на роботу, не знають про те, що вони наділені спеціальними законними правами. До того ж, в більшості випадків роботодавці використовують нелегальну найману працю, де в результаті неповнолітні залишаються без належних їм гарантій праці. Саме тому питання охорони прав неповнолітніх, зокрема, захист їх трудових прав, є на сьогодні одним з пріоритетних.
ВІК, З ЯКОГО ДОПУСКАЄТЬСЯ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ НЕПОВНОЛІТНІХ.

Статтею 32 Цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. За загальним правилом прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Також звертаємо увагу, що праця осіб молодше 14 років взагалі не допускається ні за яких умов.


ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.


З неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі. Слід враховувати, що неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що неповнолітніх працівників повинні приймати на роботу лише після попереднього медичного огляду. Надалі такі працівники обов’язково повинні проходити медичний огляд — щороку до досягнення ними 21 року. Розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, можливе на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім може бути те, що дальше виконання трудових обов’язків неповнолітнім загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси.


Розірвати трудовий договір з неповнолітнім працівником з ініціативи роботодавця можна тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей, при цьому звільняти неповнолітніх працівників можна лише у виняткових випадках, при цьому не допускається звільнення без працевлаштування з підстав, визначених пунктами 1, 2, 6 статті 40 КЗпП України.


ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА НАДАННЯ ВІДПУСТОК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ.


Для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу:
• особам від 16 до 18 років — до 36 годин на тиждень (включно);
• особам від 15 до 16 років — до 24 годин на тиждень (включно);
• учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул можуть працювати не більше 24 години на тиждень.
Для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, тривалість робочого часу не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому пункту 1 статті 51 КЗпП України для осіб відповідного віку.
Законом України «Про відпустки» встановлено, що для неповнолітніх працівників, котрі не досягли вісімнадцятирічного віку, тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день. Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час. Неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву.
ЗАБОРОНЕНО:
• залучати неповнолітніх працівників до нічних, понаднормових робіт та робіт у вихідні дні;
• застосовувати працю неповнолітніх осіб на важких роботах та на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах;
• залучати неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Використання праці неповнолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах забороняється, а експлуатація дитини переслідується Законом.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу